O Nas

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki powstało w dawnym budynku
remizy strażackiej, przystosowanym do celów muzealnych w ramach projektu
Budżetu Obywatelskiego Swarzędza na 2017 rok. Inwestycja – w dużej mierze
sfinansowana z pozyskanych przez Gminę Swarzędz środków z Unii Europejskiej ( nr projektu: RPWP.04.04.03-30-0008/16, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) –
jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia w gminie miejsca prezentującego
historię i różnorodność kulturalną Swarzędza. Misją Centrum jest gromadzenie,
ochrona oraz promowanie duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego
regionu. Do podstawowych zadań należy także upowszechnianie wiedzy o tradycjach
i zabytkach gminy, bogatej historii rzemiosła stolarskiego, a ponadto
przybliżanie mieszkańcom twórczości lokalnych artystów. Wizyta w SCHiS zachęca
do dialogu z kulturą, jest przyczynkiem do dalszego jej poznawania. Bogaty
program edukacyjny (lekcje muzealne skierowane do uczniów w różnych grupach
wiekowych, warsztaty, regularne prelekcje), działalność wystawiennicza (wystawy
stałe i czasowe) oraz różnorodność form przekazu (tradycyjne gabloty i
multimedialne prezentacje) tworzą sprzyjające warunki do uczestnictwa w
kulturze odbiorcom w różnym wieku. Centrum zaprasza do zapoznania się ze
zbiorami, wirtualnego spaceru po dawnym Swarzędzu, odszukania znajomych miejsc
na makiecie, budowy wirtualnego mebla i wcielenia się w rolę strażaka.