KONKURS PLASTYCZNY

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki ogłasza konkurs plastyczny:

„MOJE WYOBRAŻENIE SWAROGA ”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 16 lat.

Technika wykonania  – płaskie prace plastyczne w poziomie (format A3).

Prace należy dostarczyć do SCHiS ul. Bramkowa 6  do 10 września 2019.

Uroczyste ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców odbędzie się w naszym Centrum 20 września 2019.

Przed podjęciem decyzji o udziale, prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2019

„MOJE WYOBRAŻENIE SWAROGA”

 1. Organizatorem konkursu jest Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki
 2. Konkurs rozpoczyna się 18 czerwca 2019
 3. Temat prac konkursowych –  „MOJE WYOBRAŻENIE SWAROGA”
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 10 do 16 lat.

Warunki uczestnictwa:

 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi płaską techniką format max. A3, wcześniej nieopublikowanymi.
 •   Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 •   W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 •   Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 •   Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, nr telefonu, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 •  Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 •   Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców podczas spotkania organizowanego w dniu  20 września 2019 w SCHiS ul. Bramkowa 6 Swarzędz 62-020
 4. Nagrodą główną w konkursie jest tablet graficzny.
 5.  Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7.  Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w SCHiS oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych i facebook.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w SCHiS ul. Bramkowa 6
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.